Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych

Zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy Triso.pl Bogumił Ryt z siedzibą przy ul. Dzięciołów 30, 40-532 Katowice,
identyfikującą się numerem NIP: 638-174-47-39,
zwaną dalej „Przetwarzającym

a

Użytkownikiem
(będącym Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu usługi udostępniania systemu TrisoSHOP dostępnego w serwisie www.trisoshop.pl)
zwanym dalej „Administratorem

 

zwanymi łącznie „Stronami

 

W związku z zawarciem przez Strony Umowy na podstawie Regulaminu usługi udostępniania systemu TrisoSHOP dostępnego w serwisie www.trisoshop.pl (zwanej dalej "Umową bazową") Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§1
Przedmiot umowy

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Przetwarzającego na rzecz Administratora.

 2. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w celu i zakresie określonym niniejszą umową.

 

§2
Zakres powierzonych danych osobowych i cel przetwarzania

 1. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą dane osobowe, na które składają się przede wszystkim "dane zwykłe", ale również mogą być przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane wymienione w art. 9 RODO oraz, jeśli wynika to z charakteru sklepu prowadzonego przez Administratora, również dane osób niepełnoletnich.

  1. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą dane osobowe następujących kategorii osób:
   Klienci/użytkownicy sklepu internetowego Administratora, prowadzonego przez Administratora z wykorzystaniem oprogramowania TrisoSHOP.

  2. Pracownicy i współpracownicy, w tym kontrahenci Administratora, których dane są przetwarzane w oprogramowaniu TrisoSHOP o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy bazowej.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy bazowej.

 

§3
Prawa i obowiązki stron

 1. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator zobowiązany jest do przekazywania danych zachowując zasady bezpieczeństwa w celu zachowania poufności i integralności powierzanych danych.

 3. Administrator zezwala na korzystanie przez Przetwarzającego z usług innego podmiotu przetwarzającego. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Administratora dotyczy usług w zakresie dostarczania odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

 

§4
Odpowiedzialność stron

 1. Przetwarzający nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Administratora polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do usługi osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym usługi w obszarze zarządzanym przez Administratora.

 2. Jeżeli dane określone przez Administratora w §2 pkt 1 zostały zgromadzone przez niego bez jednoznacznej zgody osoby, której dotyczą, Przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zbieranie danych przez Administratora, równocześnie przenosząc sankcje i odpowiedzialność tylko na Administratora.

 3. Odpowiedzialność Przetwarzającego względem Administratora w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty abonamentowej za jeden okres rozliczeniowy, jaką Administrator wnosi na rzecz Przetwarzającego z tytułu świadczenia usługi.

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, w tym w zakresie zmiany Umowy, zastosowania mają postanowienia Umowy bazowej, przepisy ustawy, o której mowa w §1 pkt. 1 Umowy, regulaminów świadczenia Usług przez Przetwarzającego udostępnionych na stronie www.triso.pl oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. W razie sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Umową bazową pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.

 3. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia Stron w zakresie uregulowanym w Umowie.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Przetwarzającego.